Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

                                                                                                       

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. ARİENSOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

 

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

 

Veri Sorumlusunun

Adı/Soyadı / Unvanı   : ARİENSOLAR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Posta Adresi               :  kvkk@ariensolar.com.tr

 

Telefon                       :  444 38 34

E-posta                       : kvkk@.ariensolar.com.tr

İnternet Adresi : www.ariensolar.com.tr

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Çalışan adaylarının başvuru ve işe alma süreçlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları politika ve kurallarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir;

Eğitim Sertifikasının Adı, Eğitim Sertifikasının Alındığı Kurum, Eğitim Yeri, Bilinen Yabancı Dil, Bilinen Yabancı Dil Düzeyi, Katılınan Eğitim / Seminer Adı, Katılınan Eğitim / Seminer Süresi, Katılınan Eğitim / Seminer Tarihi, Sertifika Tarihi, Sertifikanın Süresi / Bitiş Tarihi, Fakülte / Bölümü, Öğrenim Görülen Diğer Anadal, Öğrenim Görülen Diğer Anadal Başarı Düzeyi, Öğrenim Görülen Dil, Öğrenim Görülen Kurumun Adı, Öğrenim Görülen Şehir, Öğrenim Görülen Yandal, Öğrenim Görülen Yandal Başarı Derecesi, Öğrenim İle İlgili Açıklamalar, Öğrenim Tipi, Öğrenime Başlangıç Tarihi, Öğrenime Devam Ediliyor, Öğrenimi Bitirme Derecesi, Öğrenimin Başarı Durumu, Öğrenimin Bitiş Tarihi, Öğrenim Başarı Değerlendirme Sistemi, Öğrenim Bursu, Öğrenim Düzeyi, Öğrenim Görülen Kurumun Türü, Sınıf, Çalıştığı Bölüm, Çalıştığı Kurumun Adı, Eğitim Sertifikasının Adı, Eğitim Sertifikasının Alındığı Kurum, Eğitim Yeri, Çalışma Şekli, Çalıştığı Şehir, Çalıştığı Ülke, Firmanın Faaliyet Gösterdiği Alan, Kurumda Çalışılan Alan, Kurumda Çalışmaya Başladığı Tarih, Kurumda Hala Çalışmaya Devam Ediyor, Girilen Sınav Adı, Yer Alınan Proje Adı, Yer Alınan Proje Tarihi, Yer Alınan Projede Konum, Yer Alınan Projenin Durumu, Ad, Ad, Soyad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Uyruk, Fotoğraf, Test Yılı / Tarihi, Test Türü, Cevaplanan Soru Sayısı, Doğru Cevap Sayısı, Yanlış Cevap Sayısı, Puan Türü, Test Puanı, Başarı Sırası, Askerlik Statüsü ve Sürücü Belgesi Var  kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 1 yıl süreyle sistemlerimizde muhafaza edildikten sonra silme yöntemiyle kullanımdan kaldırılacaktır.

 

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile siz veri sahibinden ve üçüncü taraflardan alınmaktadır.

 

 

 

 

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü̈ olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

 

İşlenen kişisel veriler; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da idari makamlara kanunda öngörülen amaç̧ ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

 

Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

 

Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Kişisel Veriler ‘in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınmaktadır. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknoloji standartları kullanmaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almamıza karşın, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler ’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alırız.

 

Aşağıda belirtilen hususların asgari birinin olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtildiği üzere, açık rıza alınmasa dahi kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin (veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

 

 

Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

 1. a) Kişiselveri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişiselverileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişiselverilerinişlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişiselverilerineksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişiselverilerinsilinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişiselverilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinmünhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Talep ve Başvuru

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru formunu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni,

 • İÇERENKÖY MAH. ESKİ EVLER SK. YÖN PLAZA NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 ATAŞEHİR/ İSTANBUL adresine ıslak imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir
 • kvkk@ariensolar.com.tr e-posta adresine iletebilir
 • ariensolar.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi başvuru formu ile iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şekillerden biri ile imzalanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

 

Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metnin de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIK RIZA BEYANI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza beyanının bilgilendirmeye dayalı olması gerektiği belirtilmektedir. Bundan dolayı, sizin tarafınızdan beyan edilen açık rızanın hangi aydınlatma metnine dayandığını ve aydınlatma metni ile açık rıza arasındaki bağı göstermek amacıyla açık rıza beyanına bağlı aydınlatma metni ile birlikte sunulmaktadır.

 

6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin işlenmesine yönelik açık rızaya bağlı bu aydınlatma metninde belirtilen bilgileri okudum ve anladım. Bu çerçevede işbu belgede belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine muvafakatim/açık rızam vardır.

 

ÇALİŞAN ADAY
Adı Soyadı
Ünvanı/Görevi
Tarih
İmza